Geen producten (0)

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Algemene voorwaarden ConsumentenKoop Voerhandel Woubrugge


1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Voerhandel Woubrugge en op alle met Voerhandel Woubrugge aangegane overeenkomsten.
 • 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 • 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, die handelingsbevoegd is, die met Voerhandel Woubrugge in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • 1.5 Voerhandel Woubrugge behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • 1.6 Door het gebruik van de internetsite van Voerhandel Woubrugge en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • 1.7 Voerhandel Woubrugge is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.2 Aanbiedingen gelden tot en met genoemde datum, danwel op de site vermeld of in flyers/folders.


3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 • 3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De bezorgkosten bedragen 7.25 euro per verzending tot 10 kg, 13.00 euro voor  pakketen tot 23kg of 6 euro bezorgkosten met eigen service en staat in de winkelwagen vermeld. Uitgezonderd bestellingen boven de 75 euro welke gratis worden verzonden of bezorgd. Zakken voer vanaf 10 kg of meer worden in beginsel niet verzonden in verband met de hogere verzendkosten, in overleg met consument kan dit worden aangevraagd maar wordt afhankelijk van het gewicht, per zak voeder verzendkosten berekend.


4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • - Credit card (VISA, Master/Eurocard, American Express, Diners);
 • - Ideal
 • - Overboeking
 • - Factuur achteraf
 • - Contant
 • 4.2 Voerhandel Woubrugge kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • 4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
 • 4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Voerhandel Woubrugge is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • 4.5 Een niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden. Wanneer bij gevolg van uitblijvende betaling op factuur herinnering moet worden verzonden worden kosten op Koper doorberekend te weten: 1e herrinering 20 euro, 2e herinnering 40 euro, 3e en laatste herinnering 50 euro.
 • 4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Voerhandel Woubrugge  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 • 4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Voerhandel Woubrugge bevoegd  met onmiddellijke ingang verdere leveringingen op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

 • 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Voerhandel Woubrugge ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voerhandel Woubrugge kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Voerhandel Woubrugge de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 • 5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 • 5.4 Bij franco levering staat het voerhandel Woubrugge vrij om te kiezen met welke bezorgdienst de bestelling geleverd wordt.


6. Ruilen en herroepingsrecht

 • 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is mogelijk indien blijkt het product niet in goede staat is en er binnen 2 werkdagen na levering contact is opgenomen met Voerhandel Woubrugge. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Voerhandel Woubrugge zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, van het door de consument-Koper betaalde.
 • 6.4 Wanneer consument-Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het te retouneren product voor kosten van consument-Koper.
 • 6.5 Aankopen met een  zakelijke overeenkomst kunnen niet geretourneerd worden


7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Voerhandel Woubrugge is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • 7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door Voerhandel Woubrugge geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Voerhandel Woubrugge vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
 • 8.2 De aansprakelijkheid van Voerhandel Woubrugge  is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Voerhandel Woubrugge.
 • 8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Voerhandel Woubrugge of de fabrikant zijn verricht;
 • - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.4 De Koper is gehouden Voerhandel Woubrugge te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Voerhandel Woubrugge mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.


9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Voerhandel Woubrugge niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Voerhandel Woubrugge haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanVoerhandel Woubrugge, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Voerhandel Woubrugge zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
 • 11.2 Voerhandel Woubrugge neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Voerhandel Woubrugge of overeenkomsten gesloten met Voerhandel Woubrugge worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


13.Diversen

 • 13.1 Voerhandel Woubrugge is gevestigd te (2481KC) Woubrugge, Kerkweg 26 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder KvK nr. 73508713. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 0620154705 of via het e-mailadres voerhandelwoubrugge@kpnmail.nl . Het BTW-identificatienummer is NL 112768210B01
 • 13.2 Voerhandel Woubrugge  streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

 

 

 

 

 

 

 

Privacy

Voerhandel Woubrugge

Webwinkel Privacy

Algemeen Voerhandel Woubrugge respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Voerhandel Woubrugge draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Voerhandel Woubrugge verwerkt? De gegevens die door Voerhandel Woubrugge worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Wij maken gebruik van google analytics waarbij wij een bewerkersovereenkomst hebben gesloten, het ip adres is gemaskeerd, het delen van uw gegevens is is uitgezet. wij maken geen gebruik van andere google diensten dan de analytics cookies. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet Voerhandel Woubrugge met uw gegevens? Het doel van het verwerken van de gegevens is: • het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site; • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De site van Voerhandel Woubrugge kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Voerhandel Woubrugge geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. Voerhandel Woubrugge heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging Voerhandel Woubrugge heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die Voerhandel Woubrugge op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Voerhandel Woubrugge hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten U kunt altijd aan Voerhandel Woubrugge vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar voerhandelwoubrugge@kpnmail.nl. Ook kunt u per email aan Voerhandel Woubrugge vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Voerhandel Woubrugge zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw geen bezwaar gemaakt heeft bij het aanmelden van de orde.

Informatie over het privacybeleid van Voerhandel Woubrugge Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Voerhandel Woubrugge kunt u een e-mail of brief sturen naar Voerhandel Woubrugge

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.